Bærekraftsmålene

En viktig rettesnor

Helt fra oppstarten av Kopling AS har virksomheten hatt et ønske om å bidra til en positiv utvikling – både lokalt, nasjonalt og globalt.

FNs 17 Bærekraftsmål er en universell plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Å arbeid med FNs 17 bærekraftsmål har derfor vært en viktig rettesnor i driften av vår virksomhet. 

Slik koples vår virksomhet og bærekraftsmålene

Å arbeide med bærekraftsmålene kan være et særlig omfattende arbeid som krever at man har klare definisjoner av hva man legger i hvert mål. Under har vi listet opp hvordan vi som et lite selskap med store ambisjoner på vegne av samfunnet og den globale utviklingen, strategisk arbeider fore å ivareta disse målene:

1. Utrydde all fattigdom.
Kopling AS bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom å tilby Elevtjenesten gratis for alle unge som trenger et digitalt kontaktpunkt. Det er et viktig premiss for vår tjeneste, og det gjør at forskjellene på hvem som kan få hjelp ikke er økonomisk betinget. 

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
Kopling AS har tydelige mål knyttet til initiativer som reduserer matsvinn i virksomheten. Videre er vi opptatt av å støtte lokale virksomheter som satser på kortreist mat og vi har et bevisst forhold til bærekraftige produkter, sunn mat og virksomhetens innkjøpsmakt.

3. Sikre og fremme god helse for alle.
Kopling AS setter helse, miljø og sikkerhet for sine egne ansatte svært høyt. Det gjør vi gjennom å stimulere til et arbeidsmiljø hvor kulturen for sunnere matvalg, walk-and-talk meetings og klare retningslinjer for en ergonomisk arbeidsplass står i fokus. Utover de interne forholdene i virksomheten er Elevtjenesten en tjeneste som fremmer god helse for alle gjennom å tilby brukerne et digitalt kontaktpunkt for spørsmål og hjelp hvor man enkelt kan få oversikt over hvem som kan hjelpe. 

4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring. 
Kopling AS møter dette målet gjennom å heie på at ansatte i virksomheten vår drar på kurs, tar videreutdanning og engasjerer seg for å øke egen og bedriftens samlede kunnskap. For brukernes del kan dette målet forstås gjennom at vi tilbyr en digital mobiltjeneste som gir brukerne tilgang til andre kunnskapstjenester og hjelpetjenester. Vi har samlet Norges beste og mest kompetente hjelpe- og/eller interesseorganisasjoner for å senke tersklene for å spørre om det man lurer på – samt få fagbaserte svar.  

5. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter. 
Kopling AS jobber målrettet med likestilling gjennom tiltak og mål for å øke andelen kvinner i selskapet generelt, og i ledelsen og styret. Vi er opptatt av likestilling, og heier høyt på jenter som tør og vil. Vi markerer også kvinnedagen den 8. mars for å sette fokus på kvinners rettigheter både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 

6. Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
Kopling AS kopler har fokus på eget vannbruk for å sikre at vann ikke overforbrukes, men renses og behandles før tilbakeføring til kretsløpet.

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
Kopling AS ser forståelsen av bærekraftig energi som svært viktig, og fokuserer spesielt på energieffektivisering og redusert energiforbruk som tiltak for ivaretakelse av dette punktet. Dette kan for eksempel handler om vår virksomhets bevisste forhold til tiltak som kan bidra til å redusere unødvendig energibruk og liknende. 

8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Kopling AS knytter dette punktet til egne visjoner for langsiktig verdiskaping og ansvarlighet i arbeidslivet. Ansvarlighet og aktsomhet i kontraktsforhold og en sikre en konkret visjon for langsiktig verdiskaping er vi særlig opptatt av. Derfor har vi blant annet gjort et omfattende arbeid knyttet til gevinstrealisering som gir viktige indikatorer på hvordan vi møter dette punktet i praksis og hvilke områder som har potensial for videre vekst. 

9. Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
Kopling AS er ikke en industribedrift, men har likevel fokus på å fremme innovasjon og verdiskapning gjennom å innovere og videreutvikle egen tjeneste, samt ha fokus på å sikre gode standarder for vår bransje. 

10. Redusere ulikhet i og mellom land.
Kopling AS forsøker å bidra til reduserte ulikhet i eget selskap gjennom retningslinjer og initiativer for likestilling, like muligheter og mangfold. Vår virksomhet skal være et foregangseksempel hva gjelder å ta initiativ til aktiviteter med mål om å redusere ulikhet i samfunnet.

11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
Kopling AS ser et stort potensial i å jobbe (enda) mer målrettet med hvordan vi kan støtte oppunder en mer bærekraftig urbanisering og samfunnsplanlegging. Vi anser oss som en del av en urbanisering, og er stasjonert i Blender Collective – et nettverk med over 120 mennesker i kreative og nyskapende bedrifter sør i Viken, som har til mål å skape vekst og utvikling i regionen. Det får vi til gjennom coworking, samarbeid, deling av kunnskap, og et krevende akseleratorprogram. Vi driver Coworking hvor prinsippet om samarbeid og deling skjer gjennom fysiske arbeidsplasser samlet på samme sted – i sentrum av Fredrikstad. 

12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
Kopling AS mener at bruk av resirkulerte materialer i tillegg til konkrete målsettinger om en mer miljøvennlig produksjon er essensielt om vi skal klare å møte klimakrisa vi står overfor. Vårt selskap har derfor et stort fokus på å tenke bærekraft og reduksjon av overforbruk i alle ledd. Vi har for eksempel fokus på riktig avfallshåndtering og resirkulering, samt at vi benytter oss av egen innkjøpsmakt til å være bevisst på valg av våre leverandører og underleverandører. 

13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
Kopling AS har ikke tallfestet egne karbonutslipp, mens vi har satt konkrete og overordnede mål for hvordan vi kan bidra til å redusere klimagassutslipp i ulike ledd i virksomhetens daglige drift. I korte trekke handler det om å ta smartere og grønnere valg, samt gi ansatte mulighet til å velge alternativer som er bedre for miljøet. 

14. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.
Kopling AS tar innover seg at Norges rolle som et havnært samfunn er viktig i kampen mot eksempelvis plast i havet – som har klare negative innvirkninger på det marine økosystem. Selskapet har i dag sitt hovedkontor i Fredrikstad, en kystkommune med mange friluftsinteresser i strandsonen og ute på sjøen. Det har ført til at selskapet har økt egen bevissthet knyttet til viktigheten av å forhindre at plast kommer på avveie, samt ha fokus på viktigheten av å bevare havet og dets marine ressurser.

15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon.
Kopling AS har forstått at dette målet ofte prioriteres av selskaper som på ulik måte har stor innvirkning på landbaserte økosystemer, som for eksempel utvinningsindustri så vel som matprodusenter og dagligvarekjeder. Å fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer er kjernen i å jobbe med bærekraft og er derav selvsagt noe vi har stort fokus på, selv om vi ikke har en produksjonskjede med direkte forvaltning av skog, landområder etc.

16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
Kopling AS har tydelige retningslinjer for internkontroll. Vi jobber kontinuerlig for å redusere risiko knyttet til korrupsjon og misligheter. Vårt ansvar for behandling av personvernopplysninger følger til enhver tid gjeldende regelverk, og vi har klare retningslinjer for ivaretakelse av GDPR-regler og DPIA etc. Videre har vi stort fokus på å sikre faglig begrunnet informasjon, samt forhindre spredningen av “fake news” og liknende i våre kanaler. Vi vil alltid være forkjempere for et fredelig og inkluderende samfunn med demokratiske verdier og et arbeidsliv med rettferdige spilleregler og høy tillitt mellom ulike aktører. 

17. Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.
Kopling AS ser deltakelse i foraer som understøtter bærekraftig utvikling som svært viktig. Selskapet knytter dette målet opp mot egen ansvarlighet som bidragsyter til eksempelvis lokal verdiskapning som reell skattebetaler eller gjennom å ta til ordet for disse målene på egen nettside, sosiale medier eller i media.

Vår ambisjon er å gjøre vårt beste for å aktivt benytte og implementere disse 17 målene, og tanken bak de, i all vår virksomhet. Noen ganger vil vi klare det og andre ganger må vi kanskje innse at vi kunne strukket oss enda lenger. Likevel er det bevisstheten og målet som er det viktigste – dit er vi på vei! Bli med du også!

Bidrar til enkel dialog for helsefremmende skoler

Tjenesten

Kontakt oss

© Kopling. All rights reserved.